Kallelse extra årsmöte


Kallelse till extra årsmöte för Spjutaretorpsbygdens Kulturförening 2024-05-08
Mötet sker på onsdagen  2024-05-08   kl 19:30
Vid Stures hos Eva och Palle Hansen

Föreningen har ju redan upphört 2023-12-31, men vi har ju haft en verksamhet och en ekonomi under 2023, och en revision som inte har redovisats och godkänts av något årsmöte,
och det behövs för att ge alla medlemmarna möjlighet att få insyn,
och för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det sista verksamhetsåret.
Eftersom vi inte längre har någon förening i år, blir detta ett ”Extra årsmöte” till förra årets årsmöte.
De som har rösträtt är därmed betalande medlemmar 2023.

Dagordning

  1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  2. Val av justeringspersoner/rösträknare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Fastställande av grunden för rösträtt
  5. Det extra årsmötets behöriga utlysande
  6. Kort verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
  7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
  8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  9. Mötet avslutas

Marianna Agetorp, ordförande för 2023